»» فانوس»» ايستگاه صلواتي»» /مدافع حرم/  

مفقود الاثر بودی با رمز یا زهراشد پیدا پیکر مطهرت با رمز یا زهرانظر شده بودی به درگاه خداپیروزی بود خط نگاه شماساده زیستی مثل راه انبیارفتی پیش خدا با شهادت در پیشگاه انبیاسلاحت زمین نمانده است میدانیمدافع حرم شده اند میدانیدفاع دفاع مقدسی دیگرستدشمن درنده ترستفکر کنم زمان ظهور مقدم استخط مقدم تا طلوع مقدس استجبهه جبهه ی فرهنگی دیگرستراز ماندگاریت خط سرخ شهادت استراه حسین همچنان مقدم استشجاعت منور دلهاست که در اسمان تا خدا مقدر استپلاک

ادامه مطلب  

»» فانوس»» ايستگاه صلواتي»» /مدافع حرم/  

مفقود الاثر بودی با رمز یا زهراشد پیدا پیکر مطهرت با رمز یا زهرانظر شده بودی به درگاه خداپیروزی بود خط نگاه شماساده زیستی مثل راه انبیارفتی پیش خدا با شهادت در پیشگاه انبیاسلاحت زمین نمانده است میدانیمدافع حرم شده اند میدانیدفاع دفاع مقدسی دیگرستدشمن درنده ترستفکر کنم زمان ظهور مقدم استخط مقدم تا طلوع مقدس استجبهه جبهه ی فرهنگی دیگرستراز ماندگاریت خط سرخ شهادت استراه حسین همچنان مقدم استشجاعت منور دلهاست که در اسمان تا خدا مقدر استپلاک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1