ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟
باران کوثری هنوز ازدواج نکرده و هیچ خبری مبنی بر ازدواج باران کوثری تا زمانی که خودش تأیید نکرده باور نکنید, عکس هاي جدید اينستاگرام باران کوثری و همسرش در تابستان سال 1396 در بخش گالری عکس بازیگران پارلین, خبر ازدواج باران کوثری با حامد بهداد شايعه اي بیش نبود
**********************************************************
منبع : عکس هاي دیده نشده باران کوثری در تابستان 96
http://parlyn.net/photos-of-kowsari-rain-in-the-summer-of-96.html

ادامه مطلب  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟
باران کوثری هنوز ازدواج نکرده و هیچ خبری مبنی بر ازدواج باران کوثری تا زمانی که خودش تأیید نکرده باور نکنید, عکس هاي جدید اينستاگرام باران کوثری و همسرش در تابستان سال 1396 در بخش گالری عکس بازیگران پارلین, خبر ازدواج باران کوثری با حامد بهداد شايعه اي بیش نبود
**********************************************************
منبع : عکس هاي دیده نشده باران کوثری در تابستان 96
http://parlyn.net/photos-of-kowsari-rain-in-the-summer-of-96.html

ادامه مطلب  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟
باران کوثری هنوز ازدواج نکرده و هیچ خبری مبنی بر ازدواج باران کوثری تا زمانی که خودش تأیید نکرده باور نکنید, عکس هاي جدید اينستاگرام باران کوثری و همسرش در تابستان سال 1396 در بخش گالری عکس بازیگران پارلین, خبر ازدواج باران کوثری با حامد بهداد شايعه اي بیش نبود
**********************************************************
منبع : عکس هاي دیده نشده باران کوثری در تابستان 96
http://parlyn.net/photos-of-kowsari-rain-in-the-summer-of-96.html

ادامه مطلب  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟
باران کوثری هنوز ازدواج نکرده و هیچ خبری مبنی بر ازدواج باران کوثری تا زمانی که خودش تأیید نکرده باور نکنید, عکس هاي جدید اينستاگرام باران کوثری و همسرش در تابستان سال 1396 در بخش گالری عکس بازیگران پارلین, خبر ازدواج باران کوثری با حامد بهداد شايعه اي بیش نبود
**********************************************************
منبع : عکس هاي دیده نشده باران کوثری در تابستان 96
http://parlyn.net/photos-of-kowsari-rain-in-the-summer-of-96.html

ادامه مطلب  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟
باران کوثری هنوز ازدواج نکرده و هیچ خبری مبنی بر ازدواج باران کوثری تا زمانی که خودش تأیید نکرده باور نکنید, عکس هاي جدید اينستاگرام باران کوثری و همسرش در تابستان سال 1396 در بخش گالری عکس بازیگران پارلین, خبر ازدواج باران کوثری با حامد بهداد شايعه اي بیش نبود
**********************************************************
منبع : عکس هاي دیده نشده باران کوثری در تابستان 96
http://parlyn.net/photos-of-kowsari-rain-in-the-summer-of-96.html

ادامه مطلب  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟
باران کوثری هنوز ازدواج نکرده و هیچ خبری مبنی بر ازدواج باران کوثری تا زمانی که خودش تأیید نکرده باور نکنید, عکس هاي جدید اينستاگرام باران کوثری و همسرش در تابستان سال 1396 در بخش گالری عکس بازیگران پارلین, خبر ازدواج باران کوثری با حامد بهداد شايعه اي بیش نبود
**********************************************************
منبع : عکس هاي دیده نشده باران کوثری در تابستان 96
http://parlyn.net/photos-of-kowsari-rain-in-the-summer-of-96.html

ادامه مطلب  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟
باران کوثری هنوز ازدواج نکرده و هیچ خبری مبنی بر ازدواج باران کوثری تا زمانی که خودش تأیید نکرده باور نکنید, عکس هاي جدید اينستاگرام باران کوثری و همسرش در تابستان سال 1396 در بخش گالری عکس بازیگران پارلین, خبر ازدواج باران کوثری با حامد بهداد شايعه اي بیش نبود
**********************************************************
منبع : عکس هاي دیده نشده باران کوثری در تابستان 96
http://parlyn.net/photos-of-kowsari-rain-in-the-summer-of-96.html

ادامه مطلب  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟
باران کوثری هنوز ازدواج نکرده و هیچ خبری مبنی بر ازدواج باران کوثری تا زمانی که خودش تأیید نکرده باور نکنید, عکس هاي جدید اينستاگرام باران کوثری و همسرش در تابستان سال 1396 در بخش گالری عکس بازیگران پارلین, خبر ازدواج باران کوثری با حامد بهداد شايعه اي بیش نبود
**********************************************************
منبع : عکس هاي دیده نشده باران کوثری در تابستان 96
http://parlyn.net/photos-of-kowsari-rain-in-the-summer-of-96.html

ادامه مطلب  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟
باران کوثری هنوز ازدواج نکرده و هیچ خبری مبنی بر ازدواج باران کوثری تا زمانی که خودش تأیید نکرده باور نکنید, عکس هاي جدید اينستاگرام باران کوثری و همسرش در تابستان سال 1396 در بخش گالری عکس بازیگران پارلین, خبر ازدواج باران کوثری با حامد بهداد شايعه اي بیش نبود
**********************************************************
منبع : عکس هاي دیده نشده باران کوثری در تابستان 96
http://parlyn.net/photos-of-kowsari-rain-in-the-summer-of-96.html

ادامه مطلب  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟
باران کوثری هنوز ازدواج نکرده و هیچ خبری مبنی بر ازدواج باران کوثری تا زمانی که خودش تأیید نکرده باور نکنید, عکس هاي جدید اينستاگرام باران کوثری و همسرش در تابستان سال 1396 در بخش گالری عکس بازیگران پارلین, خبر ازدواج باران کوثری با حامد بهداد شايعه اي بیش نبود
**********************************************************
منبع : عکس هاي دیده نشده باران کوثری در تابستان 96
http://parlyn.net/photos-of-kowsari-rain-in-the-summer-of-96.html

ادامه مطلب  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟
باران کوثری هنوز ازدواج نکرده و هیچ خبری مبنی بر ازدواج باران کوثری تا زمانی که خودش تأیید نکرده باور نکنید, عکس هاي جدید اينستاگرام باران کوثری و همسرش در تابستان سال 1396 در بخش گالری عکس بازیگران پارلین, خبر ازدواج باران کوثری با حامد بهداد شايعه اي بیش نبود
**********************************************************
منبع : عکس هاي دیده نشده باران کوثری در تابستان 96
http://parlyn.net/photos-of-kowsari-rain-in-the-summer-of-96.html

ادامه مطلب  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟
باران کوثری هنوز ازدواج نکرده و هیچ خبری مبنی بر ازدواج باران کوثری تا زمانی که خودش تأیید نکرده باور نکنید, عکس هاي جدید اينستاگرام باران کوثری و همسرش در تابستان سال 1396 در بخش گالری عکس بازیگران پارلین, خبر ازدواج باران کوثری با حامد بهداد شايعه اي بیش نبود
**********************************************************
منبع : عکس هاي دیده نشده باران کوثری در تابستان 96
http://parlyn.net/photos-of-kowsari-rain-in-the-summer-of-96.html

ادامه مطلب  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟
باران کوثری هنوز ازدواج نکرده و هیچ خبری مبنی بر ازدواج باران کوثری تا زمانی که خودش تأیید نکرده باور نکنید, عکس هاي جدید اينستاگرام باران کوثری و همسرش در تابستان سال 1396 در بخش گالری عکس بازیگران پارلین, خبر ازدواج باران کوثری با حامد بهداد شايعه اي بیش نبود
**********************************************************
منبع : عکس هاي دیده نشده باران کوثری در تابستان 96
http://parlyn.net/photos-of-kowsari-rain-in-the-summer-of-96.html

ادامه مطلب  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟
باران کوثری هنوز ازدواج نکرده و هیچ خبری مبنی بر ازدواج باران کوثری تا زمانی که خودش تأیید نکرده باور نکنید, عکس هاي جدید اينستاگرام باران کوثری و همسرش در تابستان سال 1396 در بخش گالری عکس بازیگران پارلین, خبر ازدواج باران کوثری با حامد بهداد شايعه اي بیش نبود
**********************************************************
منبع : عکس هاي دیده نشده باران کوثری در تابستان 96
http://parlyn.net/photos-of-kowsari-rain-in-the-summer-of-96.html

ادامه مطلب  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟  

ازدواج باران کوثری و حامد بهداد حقیقت داره ؟
باران کوثری هنوز ازدواج نکرده و هیچ خبری مبنی بر ازدواج باران کوثری تا زمانی که خودش تأیید نکرده باور نکنید, عکس هاي جدید اينستاگرام باران کوثری و همسرش در تابستان سال 1396 در بخش گالری عکس بازیگران پارلین, خبر ازدواج باران کوثری با حامد بهداد شايعه اي بیش نبود
**********************************************************
منبع : عکس هاي دیده نشده باران کوثری در تابستان 96
http://parlyn.net/photos-of-kowsari-rain-in-the-summer-of-96.html

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ حامد نیک پی به نام ساقی ساقی  

دانلود آهنگ جدید حامد نیک پی به نام ساقي ساقي
پخش به زودی از لوکس صدا …
Download New Music Hamed Nikpay – Saaghi Saaghi
 
دانلود آهنگ حامد نیک پی به نام ساقي ساقي
متن آهنگ حامد نیک پی – ساقي ساقي
Download New Music Hamed Nikpay Download New Music Hamed Nikpay Saaghi Saaghi Hamed NikPay Saaghi Saaghi حامد نیک پی دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ جدید ساقي ساقي از حامد نیک پی دانلود آهنگ حامد نیک پی دانلود آهنگ حامد نیک پی به نام ساقي ساقي دانلود آهنگ ساقي ساقي دانلود آهنگ هاي حامد نیک پی دانلود فول آلبوم

ادامه مطلب  

حامد بهداد: آقای مشایخی درست می‌گوید، باید از او عذرخواهی می‌کردیم  

حامد بهداد درباره سخنان اخیرش درباره مسعود کیمیايی گفت: سوژه حرف من آقاي کیمیايی نبود حرف به اشتباه به آن سمت کشیده شد اگر چه درست گفتم، حرفم چپ رفت من نمی‌توانستم آن جايزه را قبول کنم دل مردم براي آن شکسته بود. شما به اين مردم نازنین خس و خاشاک می‌گویید چطور دلتان می‌آید؟

به گزارش سینماسینما، حامد بهداد شنبه چهارم شهریور مهمان فریدون جیرانی در برنامه اينترنتی «۳۵» بود و درباره فعالیت‌هاي اخیرش به گفت و گو پرداخت.بهداد در ابتداي برنامه

ادامه مطلب  

حامد بهداد: آقای مشایخی درست می‌گوید، باید از او عذرخواهی می‌کردیم  

حامد بهداد درباره سخنان اخیرش درباره مسعود کیمیايی گفت: سوژه حرف من آقاي کیمیايی نبود حرف به اشتباه به آن سمت کشیده شد اگر چه درست گفتم، حرفم چپ رفت من نمی‌توانستم آن جايزه را قبول کنم دل مردم براي آن شکسته بود. شما به اين مردم نازنین خس و خاشاک می‌گویید چطور دلتان می‌آید؟

به گزارش سینماسینما، حامد بهداد شنبه چهارم شهریور مهمان فریدون جیرانی در برنامه اينترنتی «۳۵» بود و درباره فعالیت‌هاي اخیرش به گفت و گو پرداخت.بهداد در ابتداي برنامه

ادامه مطلب  

حامد بهداد: آقای مشایخی درست می‌گوید، باید از او عذرخواهی می‌کردیم  

حامد بهداد درباره سخنان اخیرش درباره مسعود کیمیايی گفت: سوژه حرف من آقاي کیمیايی نبود حرف به اشتباه به آن سمت کشیده شد اگر چه درست گفتم، حرفم چپ رفت من نمی‌توانستم آن جايزه را قبول کنم دل مردم براي آن شکسته بود. شما به اين مردم نازنین خس و خاشاک می‌گویید چطور دلتان می‌آید؟

به گزارش سینماسینما، حامد بهداد شنبه چهارم شهریور مهمان فریدون جیرانی در برنامه اينترنتی «۳۵» بود و درباره فعالیت‌هاي اخیرش به گفت و گو پرداخت.بهداد در ابتداي برنامه

ادامه مطلب  

حامد بهداد: آقای مشایخی درست می‌گوید، باید از او عذرخواهی می‌کردیم  

حامد بهداد درباره سخنان اخیرش درباره مسعود کیمیايی گفت: سوژه حرف من آقاي کیمیايی نبود حرف به اشتباه به آن سمت کشیده شد اگر چه درست گفتم، حرفم چپ رفت من نمی‌توانستم آن جايزه را قبول کنم دل مردم براي آن شکسته بود. شما به اين مردم نازنین خس و خاشاک می‌گویید چطور دلتان می‌آید؟

به گزارش سینماسینما، حامد بهداد شنبه چهارم شهریور مهمان فریدون جیرانی در برنامه اينترنتی «۳۵» بود و درباره فعالیت‌هاي اخیرش به گفت و گو پرداخت.بهداد در ابتداي برنامه

ادامه مطلب  

در غم از دست دادن ناگهانی همکار فقیدمان "حامد بابائیان" به سوگ می نشینیم  

در غم از دست دادن ناگهانی همکار فقیدمان "حامد بابائیان" به سوگ می نشینیم 
درگذشت همکار ارجمندمان شادروان حامد بابائیان را به عموم خانواده پتاس تسلیت می گوییم.
خبر کوتاه و غم انگیز بود. حامد بابائیان همکار شاغل در واحد تحقیق و توسعه درگذشت . متاسفانه صبح امروز مطلع شدیم حامد بابائیان از همکاران قدیمی، وفادار و با سابقه مجتمع به دیار باقی شتافت .
روابط عمومی مجتمع پتاس ضمن عرض تسلیت به خانواده شادروان حامد بابائیان و همکاران شرکت ، براي آن م

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و شنیدنی حامد زمانی به نام شمشیر + متن آهنگ  

دانلود آهنگ جدید و شنیدنی حامد زمانی به نام شمشیر + متن آهنگ
دانلود رايگان آهنگ جدید و فوق العاده زیباي حامد زمانی به نام شمشیر
ترانه سرا: پیمان طالبی / ملودی: حامد زمانی / تنظیم: یاسین ترکی
دانلود موزیک با لینک مستقیم و کیفیت اورجینال در ادامه ی مطلب …

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید و شنیدنی حامد زمانی به نام شمشیر + متن آهنگ  

دانلود آهنگ جدید و شنیدنی حامد زمانی به نام شمشیر + متن آهنگ
دانلود رايگان آهنگ جدید و فوق العاده زیباي حامد زمانی به نام شمشیر
ترانه سرا: پیمان طالبی / ملودی: حامد زمانی / تنظیم: یاسین ترکی
دانلود موزیک با لینک مستقیم و کیفیت اورجینال در ادامه ی مطلب …

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام شمشیر  

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام شمشیر
دانلود آهنگ حامد زمانی به نام شمشیر، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاين و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده زیباي شمشیر با صداي حامد زمانی از شب صدا
Download Ahang Jadid Hamed Zamani - Shamshir

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام شمشیر  

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام شمشیر
دانلود آهنگ حامد زمانی به نام شمشیر، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاين و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده زیباي شمشیر با صداي حامد زمانی از شب صدا
Download Ahang Jadid Hamed Zamani - Shamshir

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام شمشیر  

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام شمشیر
دانلود آهنگ حامد زمانی به نام شمشیر، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاين و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده زیباي شمشیر با صداي حامد زمانی از شب صدا
Download Ahang Jadid Hamed Zamani - Shamshir

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام شمشیر  

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام شمشیر
دانلود آهنگ حامد زمانی به نام شمشیر، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاين و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده زیباي شمشیر با صداي حامد زمانی از شب صدا
Download Ahang Jadid Hamed Zamani - Shamshir

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام شمشیر  

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام شمشیر
دانلود آهنگ حامد زمانی به نام شمشیر، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاين و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده زیباي شمشیر با صداي حامد زمانی از شب صدا
Download Ahang Jadid Hamed Zamani - Shamshir

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام شمشیر  

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام شمشیر
دانلود آهنگ حامد زمانی به نام شمشیر، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاين و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده زیباي شمشیر با صداي حامد زمانی از شب صدا
Download Ahang Jadid Hamed Zamani - Shamshir

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید حامد همایون به نام عاشقانه  

دانلود آهنگ جدید حامد همايون به نام عاشقانهDownload New Music Hamed Homayoun – Asheghanehدانلود آهنگ حامد همايون به نام عاشقانه با بالاترین کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ همراه با متن اهنگ عاشقانه از حامد همايوندانلود فول آلبوم حامد همايون با بالاترین کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ از تب ترانهبراي دانلود آهنگ جدید حامد همايون به نام عاشقانه به ادامه مطلب مراجعه کنید.دانلود آهنگ جدید حامد همايون به نام عاشقانه

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید حامد همایون به نام عاشقانه  

دانلود آهنگ جدید حامد همايون به نام عاشقانهDownload New Music Hamed Homayoun – Asheghanehدانلود آهنگ حامد همايون به نام عاشقانه با بالاترین کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ همراه با متن اهنگ عاشقانه از حامد همايوندانلود فول آلبوم حامد همايون با بالاترین کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ از تب ترانهبراي دانلود آهنگ جدید حامد همايون به نام عاشقانه به ادامه مطلب مراجعه کنید.دانلود آهنگ جدید حامد همايون به نام عاشقانه

ادامه مطلب  

دانلود فیلم آشفتگی  

دانلود فیلم آشفتگی 1080p, دانلود رايگان کامل فیلم ايرانی آشفتگی با لینک مستقیم کیفیت بالا عالی HD 720p, دانلود فیلم سینمايی جدید «آشفتگی» ساخته فریدون جیرانی بدون نیاز به خرید اشتراک ویژه Vip
ی زند ! "ناشناس" برچسب‌ها: اشعار افشین صالحی، دفتر عشق 6 نظر | توسط: نیما دوشنبه 24 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 11:43 ق.ظ به دنبال لبخند ناب تو هستم ... به دنبال لبخند ناب تو هستم چنین عمرم را می گذرانم. مرا نه
فیلم آشفتگی - Ashoftegi Film سال ساخت: 1396 | پخش: ؟ | پخش کننده: کول دان

ادامه مطلب  

دانلود فیلم آشفتگی  

دانلود فیلم آشفتگی 1080p, دانلود رايگان کامل فیلم ايرانی آشفتگی با لینک مستقیم کیفیت بالا عالی HD 720p, دانلود فیلم سینمايی جدید «آشفتگی» ساخته فریدون جیرانی بدون نیاز به خرید اشتراک ویژه Vip
ی زند ! "ناشناس" برچسب‌ها: اشعار افشین صالحی، دفتر عشق 6 نظر | توسط: نیما دوشنبه 24 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 11:43 ق.ظ به دنبال لبخند ناب تو هستم ... به دنبال لبخند ناب تو هستم چنین عمرم را می گذرانم. مرا نه
فیلم آشفتگی - Ashoftegi Film سال ساخت: 1396 | پخش: ؟ | پخش کننده: کول دان

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید حامد همایون به نام عاشقانه  

دانلود آهنگ جدید حامد همايون به نام عاشقانه
Download New Music Hamed Homayoun – Asheghaneh
دانلود آهنگ حامد همايون به نام عاشقانه با بالاترین کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ 
همراه با متن اهنگ عاشقانه از حامد همايون
دانلود فول آلبوم حامد همايون با بالاترین کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ از تب ترانه
براي دانلود آهنگ جدید حامد همايون به نام عاشقانه به ادامه مطلب مراجعه کنید.
دانلود آهنگ جدید حامد همايون به نام عاشقانه

ادامه مطلب  

یرزقه من حیث لا یحتسب (1)  

حامد: حسین خیلی باهاش صحبت کردم شايد بیش از بیست جلسه... خیلی هم تحقیق کردیم... نمی گم بی نقص بود در مجموع که می بینم خوبه... محاسبات و متر و معیارهاي من میگه شخص مناسبی براي ازدواج هست... اما دلم آروم نمی گیره... انگار همچنان یه تردیدی توی دلم هست... 
حسین: چه تردیدی حامد؟
حامد: نمیدونم... راستش نمیشه صد در صد شخصیت طرف رو توی صحبت و تحقیق شناخت... آدما همیشه در شخصیتشون لايه هاي پنهانی دارن که توی زندگی خودش رو نشون میده... من الان سی و دو سالمه... بچه نیس

ادامه مطلب  

یرزقه من حیث لا یحتسب (1)  

حامد: حسین خیلی باهاش صحبت کردم شايد بیش از بیست جلسه... خیلی هم تحقیق کردیم... نمی گم بی نقص بود در مجموع که می بینم خوبه... محاسبات و متر و معیارهاي من میگه شخص مناسبی براي ازدواج هست... اما دلم آروم نمی گیره... انگار همچنان یه تردیدی توی دلم هست... 
حسین: چه تردیدی حامد؟
حامد: نمیدونم... راستش نمیشه صد در صد شخصیت طرف رو توی صحبت و تحقیق شناخت... آدما همیشه در شخصیتشون لايه هاي پنهانی دارن که توی زندگی خودش رو نشون میده... من الان سی و دو سالمه... بچه نیس

ادامه مطلب  

یرزقه من حیث لا یحتسب (1)  

حامد: حسین خیلی باهاش صحبت کردم شايد بیش از بیست جلسه... خیلی هم تحقیق کردیم... نمی گم بی نقص بود در مجموع که می بینم خوبه... محاسبات و متر و معیارهاي من میگه شخص مناسبی براي ازدواج هست... اما دلم آروم نمی گیره... انگار همچنان یه تردیدی توی دلم هست... 
حسین: چه تردیدی حامد؟
حامد: نمیدونم... راستش نمیشه صد در صد شخصیت طرف رو توی صحبت و تحقیق شناخت... آدما همیشه در شخصیتشون لايه هاي پنهانی دارن که توی زندگی خودش رو نشون میده... من الان سی و دو سالمه... بچه نیس

ادامه مطلب  

یرزقه من حیث لا یحتسب (1)  

حامد: حسین خیلی باهاش صحبت کردم شايد بیش از بیست جلسه... خیلی هم تحقیق کردیم... نمی گم بی نقص بود در مجموع که می بینم خوبه... محاسبات و متر و معیارهاي من میگه شخص مناسبی براي ازدواج هست... اما دلم آروم نمی گیره... انگار همچنان یه تردیدی توی دلم هست... 
حسین: چه تردیدی حامد؟
حامد: نمیدونم... راستش نمیشه صد در صد شخصیت طرف رو توی صحبت و تحقیق شناخت... آدما همیشه در شخصیتشون لايه هاي پنهانی دارن که توی زندگی خودش رو نشون میده... من الان سی و دو سالمه... بچه نیس

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1