کجاست پیک صبا  

ز دلبرم که رساند نوازش قلمیکجاست پیک صبا گر همی‌کند کرمیقیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشقچو شبنمی است که بر بحر می‌کشد رقمیبیا که خرقه من گر چه رهن میکده‌هاستز مال وقف نبینی به نام من درمی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

کجاست پیک صبا  

ز دلبرم که رساند نوازش قلمیکجاست پیک صبا گر همی‌کند کرمیقیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشقچو شبنمی است که بر بحر می‌کشد رقمیبیا که خرقه من گر چه رهن میکده‌هاستز مال وقف نبینی به نام من درمی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

کجاست پیک صبا  

ز دلبرم که رساند نوازش قلمیکجاست پیک صبا گر همی‌کند کرمیقیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشقچو شبنمی است که بر بحر می‌کشد رقمیبیا که خرقه من گر چه رهن میکده‌هاستز مال وقف نبینی به نام من درمی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

کجاست پیک صبا  

ز دلبرم که رساند نوازش قلمیکجاست پیک صبا گر همی‌کند کرمیقیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشقچو شبنمی است که بر بحر می‌کشد رقمیبیا که خرقه من گر چه رهن میکده‌هاستز مال وقف نبینی به نام من درمی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

کجاست پیک صبا  

ز دلبرم که رساند نوازش قلمیکجاست پیک صبا گر همی‌کند کرمیقیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشقچو شبنمی است که بر بحر می‌کشد رقمیبیا که خرقه من گر چه رهن میکده‌هاستز مال وقف نبینی به نام من درمی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

کجاست پیک صبا  

ز دلبرم که رساند نوازش قلمیکجاست پیک صبا گر همی‌کند کرمیقیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشقچو شبنمی است که بر بحر می‌کشد رقمیبیا که خرقه من گر چه رهن میکده‌هاستز مال وقف نبینی به نام من درمی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دیالوگ  

گالیله: به خلاف تصور همگان، جهان با عظمت با همه صورت های فلکیش به دور زمین ناچیز ما نمی گردد.
ساگردو: پس یعنی همه این ها فقط ستاره است؟ پس خدا کجاست؟
گالیله: مقصودت چیست؟
ساگردو: خدا ! خدا کجاست ؟
گالیله: آن بالا نیست. همان طور که اگر موجوداتی در آن بالا باشند و بخواهند خدا را در اینجا پیدا کنند، در زمین گیرش نمی آورند.
ساگردو: پس خدا کجاست ؟
گالیله: من که در الهیات کار نکرده ام. من ریاضی دانم.
ساگردو: قبل از هر چیز تو آدمی. و من از تو می پرسم که در دس

ادامه مطلب  

دیالوگ  

گالیله: به خلاف تصور همگان، جهان با عظمت با همه صورت های فلکیش به دور زمین ناچیز ما نمی گردد.
ساگردو: پس یعنی همه این ها فقط ستاره است؟ پس خدا کجاست؟
گالیله: مقصودت چیست؟
ساگردو: خدا ! خدا کجاست ؟
گالیله: آن بالا نیست. همان طور که اگر موجوداتی در آن بالا باشند و بخواهند خدا را در اینجا پیدا کنند، در زمین گیرش نمی آورند.
ساگردو: پس خدا کجاست ؟
گالیله: من که در الهیات کار نکرده ام. من ریاضی دانم.
ساگردو: قبل از هر چیز تو آدمی. و من از تو می پرسم که در دس

ادامه مطلب  

سیِ سه  

سه شنبه، سی خرداد، در آخرین ماه های سی و سه سالگی
ساعت دو صبح، کیسه آب، پریدن از خواب، دلشوره، "هفته ۳۶ تمام شده؟"، "صابر بیدار شو باید برویم بیمارستان"، "نگران نباشی پریسا"، دلشوره، دلشوره، اورژانس، بیمارستان لاله، بلوک زایمان، "ریه هاش کامل شده؟"، "خبر کنید دکترش بیاد"...
"ببریدش اتاق عمل"، "دکتر، ریه هاش... :-("، "نگران نباش، دخترم"
سابقه عمل جراحی؟ سابقه بیهوشی؟ سزارین؟ "ممکن است برود NICU، می توانید هزینه ها را تقبل کنید؟" :-(
اذان صبح، بیست و پنجم

ادامه مطلب  

درخت کوچک من...  

میان تاریکیتو را صدا کردمسکوت بود و نسیمکه پرده را می برد .در آسمان ملولستاره ای می سوختستاره ای می رفتستاره ای می مردتو را صدا کردمتو را صدا کردمتمام هستی من ...چو یک پیاله ی شیرمیان دستم بودنگاه  آبی ماهبه شیشه ها می خوردترانه ای غمناکچو دود بر می خاستز شهر زنجره هاچو دود می لغزیدبه روی پنجره هاتمام شب آنجامیان سینه ی منکسی ز نومیدینفس نفس می زدکسی به پا می خاستکسی تو را می خواستدو دست ِ سرد او رادوباره پس می زدتمام شب آنجاز شاخه های سیاهغ

ادامه مطلب  

درخت کوچک من...  

میان تاریکیتو را صدا کردمسکوت بود و نسیمکه پرده را می برد .در آسمان ملولستاره ای می سوختستاره ای می رفتستاره ای می مردتو را صدا کردمتو را صدا کردمتمام هستی من ...چو یک پیاله ی شیرمیان دستم بودنگاه  آبی ماهبه شیشه ها می خوردترانه ای غمناکچو دود بر می خاستز شهر زنجره هاچو دود می لغزیدبه روی پنجره هاتمام شب آنجامیان سینه ی منکسی ز نومیدینفس نفس می زدکسی به پا می خاستکسی تو را می خواستدو دست ِ سرد او رادوباره پس می زدتمام شب آنجاز شاخه های سیاهغ

ادامه مطلب  

سادگی  

محبوبه زنگ میزند که چرا هر چه می آید به خانه نمی رسد؟ ازش می خواهم که ماشین را گوشه ای پارک کند و نشانه ای از اطرافش بدهد تا ببینم کجای مسیر را اشتباه رفته. بعد از چند لحظه می‌گوید که یک سگ سفید و سیاه را آن دورها می‌بیند که دارد
خمیازه می کشد. بعد منتظر می‌ماند تا از روی همین نشانه بهش بفهمانم که دقیقا کجاست. پیش از اینکه ابروهایم را لاخ لاخ بکشم اضافه می کند که یک دودکش بلند آجری هم دورتر از آن سگ می بیند. بی آنکه دستی به ابروهایم ببرم می گویم

ادامه مطلب  

عزّت متعلق به خداست  

در منطق قرآن، عزت واقعی و کامل متعلق به خداوند و متعلق به هر کسی است که در جبهه‌ی خدائی قرار میگیرد. در مصاف بین حق و باطل، بین جبهه‌ی خدا و جبهه‌ی شیطان، عزت متعلق به کسانی است که در جبهه‌ی خدائی قرار میگیرند. این، منطق قرآن است. در سوره‌ی فاطر میفرماید: «من کان یرید العزّة فللّه العزّة جمیعا».(۱) در سوره‌ی منافقون میفرماید: «و للّه العزّة و لرسوله و للمؤمنین و لیکنّ المنافقین لایعلمون»؛(۲) عزت متعلق به خداست، عزت متعلق به پیامبر و به مؤمن

ادامه مطلب  

خانه های قدیمی را دوست دارم چونکه...  

چایی همیشه دم بود
روی سماور
توی قوری. 
در خانه همیشه باز بود
مهمانی ها دلیل و برهان نمی خواست. 
غذاها ساده و خانگی بود
بویش نیازی به هود نداشت
عطرش تا هفت خانه می رفت
کسی نان خشکه نداشت
نان برکت سفره بود. 
مهمانِ ناخوانده، آب خورشت را زیاد می کرد
بوی شب بو ها و خاک نم خورده حیاط غوغا میکرد
خبری از پرده های ضخیم و مجلسی نبود، نور خورشید سهمی از خانه های قدیم بود!
دلخوری ها مشاوره نمی خواست
دوستی ها حساب و کتاب نداشت
سلام ها اینقدر معنا نداشت !

ادامه مطلب  

خانه های قدیمی را دوست دارم چونکه...  

چایی همیشه دم بود
روی سماور
توی قوری. 
در خانه همیشه باز بود
مهمانی ها دلیل و برهان نمی خواست. 
غذاها ساده و خانگی بود
بویش نیازی به هود نداشت
عطرش تا هفت خانه می رفت
کسی نان خشکه نداشت
نان برکت سفره بود. 
مهمانِ ناخوانده، آب خورشت را زیاد می کرد
بوی شب بو ها و خاک نم خورده حیاط غوغا میکرد
خبری از پرده های ضخیم و مجلسی نبود، نور خورشید سهمی از خانه های قدیم بود!
دلخوری ها مشاوره نمی خواست
دوستی ها حساب و کتاب نداشت
سلام ها اینقدر معنا نداشت !

ادامه مطلب  

خانه های قدیمی را دوست دارم چونکه...  

چایی همیشه دم بود
روی سماور
توی قوری. 
در خانه همیشه باز بود
مهمانی ها دلیل و برهان نمی خواست. 
غذاها ساده و خانگی بود
بویش نیازی به هود نداشت
عطرش تا هفت خانه می رفت
کسی نان خشکه نداشت
نان برکت سفره بود. 
مهمانِ ناخوانده، آب خورشت را زیاد می کرد
بوی شب بو ها و خاک نم خورده حیاط غوغا میکرد
خبری از پرده های ضخیم و مجلسی نبود، نور خورشید سهمی از خانه های قدیم بود!
دلخوری ها مشاوره نمی خواست
دوستی ها حساب و کتاب نداشت
سلام ها اینقدر معنا نداشت !

ادامه مطلب  

خانه های با متراژ 50 الی 100 متر چند؟  

تنوع خانه در تهران زیاد است. کافیست دست به جست و جوی خانه در تهران بزنید، لیست بلند بالایی پیش چشم شما ظاهر می شود که هر آنچه که مد نظر دارید را پیدا خواهید کرد.
البته این تنها به موقعیت و ساختمان خانه اختصاص میباید، چرا که یکی از رکن های مهم یا بهتر است بگوییم اصلی ترین رکن، قیمت خانه است.
در ادامه ی مطلب قیمت آپارتمان های بین 5 الی 100 متر در نقاط مختلف قرار داده شده است:
برای جست و جوی خانه در تهران اینجا کلیک کنید:

ادامه مطلب  

خانه موزه های گرانبهای ایران  

 بارها پیش آمده از کنار خانه های قدیمی عبور کرده ایم و رنگ و بوی زندگی از آن به مشام مان رسیده است. رنگ و بویی که نه به خاطر جریان زندگی بلکه به دلیل شور و نشاطی است که به واسطه حضور بازدیدکنندگان در آن جریان دارد. چنین خانه هایی که معمولا خانه های پدری شخصیت های مهم هستند، به نام «خانه موزه» شناخته می شوند. در واقع خانه موزه های تاریخی بر اساس ویژگی های موزه شناسی با نام های خانه های شخصیت ها، خانه های زیبا، خانه های مجموعه، خانه های رویدا

ادامه مطلب  

یک شب آتش در نیستانی فتاد  

این خوش‌پسند دیده‌ی زیباپرست من!شد رهنمای این دل مشتاق بی‌قراربگرفت دست مندر وادی خیال مرا مست می‌دواندوز خویش می‌ربوداز دور می‌فریفت دل تشنه‌ی مراوانگه که پیش رفتم با شور و التهابدیدم سراب بود!بیچاره من که از پس این جست‌وجو هنوزمی‌نالد از من این دل شیدا که یار کو؟کو آن که جاودانه مرا می‌دهد فریب؟بنما کجاست او... هوشنگ ابتهاج

ادامه مطلب  

یک شب آتش در نیستانی فتاد  

این خوش‌پسند دیده‌ی زیباپرست من!شد رهنمای این دل مشتاق بی‌قراربگرفت دست مندر وادی خیال مرا مست می‌دواندوز خویش می‌ربوداز دور می‌فریفت دل تشنه‌ی مراوانگه که پیش رفتم با شور و التهابدیدم سراب بود!بیچاره من که از پس این جست‌وجو هنوزمی‌نالد از من این دل شیدا که یار کو؟کو آن که جاودانه مرا می‌دهد فریب؟بنما کجاست او... هوشنگ ابتهاج

ادامه مطلب  

یک شب آتش در نیستانی فتاد  

این خوش‌پسند دیده‌ی زیباپرست من!شد رهنمای این دل مشتاق بی‌قراربگرفت دست مندر وادی خیال مرا مست می‌دواندوز خویش می‌ربوداز دور می‌فریفت دل تشنه‌ی مراوانگه که پیش رفتم با شور و التهابدیدم سراب بود!بیچاره من که از پس این جست‌وجو هنوزمی‌نالد از من این دل شیدا که یار کو؟کو آن که جاودانه مرا می‌دهد فریب؟بنما کجاست او... هوشنگ ابتهاج

ادامه مطلب  

یک شب آتش در نیستانی فتاد  

این خوش‌پسند دیده‌ی زیباپرست من!شد رهنمای این دل مشتاق بی‌قراربگرفت دست مندر وادی خیال مرا مست می‌دواندوز خویش می‌ربوداز دور می‌فریفت دل تشنه‌ی مراوانگه که پیش رفتم با شور و التهابدیدم سراب بود!بیچاره من که از پس این جست‌وجو هنوزمی‌نالد از من این دل شیدا که یار کو؟کو آن که جاودانه مرا می‌دهد فریب؟بنما کجاست او... هوشنگ ابتهاج

ادامه مطلب  

یک شب آتش در نیستانی فتاد  

این خوش‌پسند دیده‌ی زیباپرست من!شد رهنمای این دل مشتاق بی‌قراربگرفت دست مندر وادی خیال مرا مست می‌دواندوز خویش می‌ربوداز دور می‌فریفت دل تشنه‌ی مراوانگه که پیش رفتم با شور و التهابدیدم سراب بود!بیچاره من که از پس این جست‌وجو هنوزمی‌نالد از من این دل شیدا که یار کو؟کو آن که جاودانه مرا می‌دهد فریب؟بنما کجاست او... هوشنگ ابتهاج

ادامه مطلب  

یک شب آتش در نیستانی فتاد  

این خوش‌پسند دیده‌ی زیباپرست من!شد رهنمای این دل مشتاق بی‌قراربگرفت دست مندر وادی خیال مرا مست می‌دواندوز خویش می‌ربوداز دور می‌فریفت دل تشنه‌ی مراوانگه که پیش رفتم با شور و التهابدیدم سراب بود!بیچاره من که از پس این جست‌وجو هنوزمی‌نالد از من این دل شیدا که یار کو؟کو آن که جاودانه مرا می‌دهد فریب؟بنما کجاست او... هوشنگ ابتهاج

ادامه مطلب  

یک شب آتش در نیستانی فتاد  

این خوش‌پسند دیده‌ی زیباپرست من!شد رهنمای این دل مشتاق بی‌قراربگرفت دست مندر وادی خیال مرا مست می‌دواندوز خویش می‌ربوداز دور می‌فریفت دل تشنه‌ی مراوانگه که پیش رفتم با شور و التهابدیدم سراب بود!بیچاره من که از پس این جست‌وجو هنوزمی‌نالد از من این دل شیدا که یار کو؟کو آن که جاودانه مرا می‌دهد فریب؟بنما کجاست او... هوشنگ ابتهاج

ادامه مطلب  

یک شب آتش در نیستانی فتاد  

این خوش‌پسند دیده‌ی زیباپرست من!شد رهنمای این دل مشتاق بی‌قراربگرفت دست مندر وادی خیال مرا مست می‌دواندوز خویش می‌ربوداز دور می‌فریفت دل تشنه‌ی مراوانگه که پیش رفتم با شور و التهابدیدم سراب بود!بیچاره من که از پس این جست‌وجو هنوزمی‌نالد از من این دل شیدا که یار کو؟کو آن که جاودانه مرا می‌دهد فریب؟بنما کجاست او... هوشنگ ابتهاج

ادامه مطلب  

یک شب آتش در نیستانی فتاد  

این خوش‌پسند دیده‌ی زیباپرست من!شد رهنمای این دل مشتاق بی‌قراربگرفت دست مندر وادی خیال مرا مست می‌دواندوز خویش می‌ربوداز دور می‌فریفت دل تشنه‌ی مراوانگه که پیش رفتم با شور و التهابدیدم سراب بود!بیچاره من که از پس این جست‌وجو هنوزمی‌نالد از من این دل شیدا که یار کو؟کو آن که جاودانه مرا می‌دهد فریب؟بنما کجاست او... هوشنگ ابتهاج

ادامه مطلب  

عمو نفتی  

#داستان_کوتاهما یک گاریچی در محلمان بود، که نفت می برد و به او عمو نفتی می گفتند.یک روز مرا دید و گفت: سلام. ببخشید خانه تان را گازکشی کرده اید!؟گفتم: بله!گفت: فهمیدم. چون سلام هایت تغییر کرده است!من تعجب کردم، گفتم: یعنی چه!؟گفت: قبل از اینکه خانه ات گازکشی شود، خوب مرا تحویل می گرفتی، حالم را می پرسیدی. همه اهل محل همینطور بودند. هرکس خانه اش گازکشی میشود، دیگر سلام علیک او تغییر میکند...از اون لحظه، فهمیدم سی سال سلامم بوی نفت میداد. عوض اینکه بو

ادامه مطلب  

سیستم صوتی در خانه ی هوشمند  

خانه هوشمند ؛ هوشمندسازان, با سیستم پخش موزیک هوشمندسازان،احساس متفاوتی از حضور تکنولوژی را در قسمت های مختلف خانه ی خود تجربه کنید. پردازنده مرکزی سیستم هوشمند به شما امکان انتخاب پخش موزیک های متفاوتی را می دهد. درنتیجه شما می توانید متناسب با فضایی که در آن حضور دارید به موزیک دلخواه خود گوش دهید. برخی از قابلیت های ویژه ی پکیج صوتی خانه هوشمند عبارتند از : ✅پخش موسیقی در سرویس بهداشتی و حمام، به صورت همزمان با ورود .✅انتقال آرشیو

ادامه مطلب  

خانه کج  

از دیروز شروع به خواندن داستان خانه کج کردم
یک داستان پلیسی اثر آگاتا کریستی
فعلا در صفحه 156 کتاب هستم
داستانی کیج کننده که از اول شروع جنایت به همه شک میکنی
حتی به خود مقتول که به قتل رسیده
هی میگم بزار به آخر داستان سر بزنم 
ولی خب .....
نمیشه .! 

ادامه مطلب  

عصایت را به میله‌های زندان بزن موسی!  

آن غروب شب بیست و پنجم قرار بود از خانه ما بروند پیش خواهرشان رباب خانم. چمدان ببندند و راهی شوند. من دیدم توی سالن نشسته اند و در فکرند. رفتم و کمی نشستم. گفت اجازه می‌دهید چیزی بگویم؟ خندیدند،گفتند بفرمایید. گفتم: چرا دارید به دیدن چنین آدمی می‌روید؟ گفتند ان‌شاءالله که خیر است. هر وقت بهشان می‌گفتی مراقب باشید یا این کار خطرناک است،می‌گفتند ان‌شاءالله که خیر است. همین. می‌گفتند پری خانم هم مدام همین را می‌گوید. تا توی راه‌پله دنبالم م

ادامه مطلب  

خانه ای خواهم ساخت آسمانش آبی  

.خانه ای خواهم ساخت آسمانش آبیباز باشد همه پنجره هایش به پذیرایی نورمساحت باغچه اش پر ز نسیمحوض ماهی پر آبقامت پاک درختانش سبزو تو را خواهم خواند که در این خانه کنارم باشیسینه آینه تصویر تو را می جویدکه درآیی چون نور… تو به این خانه بیادر خیابان امید… کوچه باور سبزنبش میدان صبوریآنجا خانه ای خواهی یافتسر درِ خانه چراغی روشنروی سکویش گلدان گلیدر دل خانه اجاقی دلگرمبا حضور تو در این خانه چه جشنی بر پاستآسمان شب این خانهپر از چشمک و مهتاب و ن

ادامه مطلب  

خانه ای خواهم ساخت آسمانش آبی  

.خانه ای خواهم ساخت آسمانش آبیباز باشد همه پنجره هایش به پذیرایی نورمساحت باغچه اش پر ز نسیمحوض ماهی پر آبقامت پاک درختانش سبزو تو را خواهم خواند که در این خانه کنارم باشیسینه آینه تصویر تو را می جویدکه درآیی چون نور… تو به این خانه بیادر خیابان امید… کوچه باور سبزنبش میدان صبوریآنجا خانه ای خواهی یافتسر درِ خانه چراغی روشنروی سکویش گلدان گلیدر دل خانه اجاقی دلگرمبا حضور تو در این خانه چه جشنی بر پاستآسمان شب این خانهپر از چشمک و مهتاب و ن

ادامه مطلب  

نفس داعش در عراق به شماره افتاد/مقصد بعدی تروریست‎ها کجاست؟+تصاویر  

گزارش/نفس داعش در عراق به شماره افتاد/مقصد بعدی تروریست‎ها کجاست؟+تصاویرنیروهای ارتش عراق موفق شدند شهر تلعفر را به طور کامل از اشغال تروریست‌های داعش آزاد کنند و نخست وزیر عراق روز پنج‌شنبه 31 آگوست آزادی کامل این شهر را اعلام کرد.پس از حدود 10 روز از آغاز عملیات آزادسازی تلعفر، نیروهای ارتش عراق موفق شدند شهر تلعفر را به طور کامل از اشغال تروریست‌های داعش آزد کنند و نخست وزیر عراق روز پنج‌شنبه 311 آگوست آزادی کامل این شهر را

ادامه مطلب  

نفس داعش در عراق به شماره افتاد/مقصد بعدی تروریست‎ها کجاست؟+تصاویر  

گزارش/نفس داعش در عراق به شماره افتاد/مقصد بعدی تروریست‎ها کجاست؟+تصاویرنیروهای ارتش عراق موفق شدند شهر تلعفر را به طور کامل از اشغال تروریست‌های داعش آزاد کنند و نخست وزیر عراق روز پنج‌شنبه 31 آگوست آزادی کامل این شهر را اعلام کرد.پس از حدود 10 روز از آغاز عملیات آزادسازی تلعفر، نیروهای ارتش عراق موفق شدند شهر تلعفر را به طور کامل از اشغال تروریست‌های داعش آزد کنند و نخست وزیر عراق روز پنج‌شنبه 311 آگوست آزادی کامل این شهر را

ادامه مطلب  

نفس داعش در عراق به شماره افتاد/مقصد بعدی تروریست‎ها کجاست؟+تصاویر  

گزارش/نفس داعش در عراق به شماره افتاد/مقصد بعدی تروریست‎ها کجاست؟+تصاویرنیروهای ارتش عراق موفق شدند شهر تلعفر را به طور کامل از اشغال تروریست‌های داعش آزاد کنند و نخست وزیر عراق روز پنج‌شنبه 31 آگوست آزادی کامل این شهر را اعلام کرد.پس از حدود 10 روز از آغاز عملیات آزادسازی تلعفر، نیروهای ارتش عراق موفق شدند شهر تلعفر را به طور کامل از اشغال تروریست‌های داعش آزد کنند و نخست وزیر عراق روز پنج‌شنبه 311 آگوست آزادی کامل این شهر را

ادامه مطلب  

بازسازی خانه قدیمی قبل و بعد  

بازسازی خانه قدیمی قبل و بعد چیست
بیشتر مردم فکر می کنند بازسازی خانه کار بسیار هزینه بری می باشد و برای یک بازسازی خانه خوب باید حتما کار را به دفاتری که این کار هارا انجام میدهند سپرد و افرادی هم بر این باورند که دادن کار بازسازی خانه به این دفاتر یک حماقت بزرگ بوده و عملا پول خود را دور انداخته اید و حالا ما در این مقاله قصد داریم به بازسازی خانه بپردازیم و ببینیم اینکه کار را به دفاتر بازسازی خانه و  دکوراسیون داخلیبسپاریم کار درستی است

ادامه مطلب  

بازسازی خانه قدیمی قبل و بعد  

بازسازی خانه قدیمی قبل و بعد چیست
بیشتر مردم فکر می کنند بازسازی خانه کار بسیار هزینه بری می باشد و برای یک بازسازی خانه خوب باید حتما کار را به دفاتری که این کار هارا انجام میدهند سپرد و افرادی هم بر این باورند که دادن کار بازسازی خانه به این دفاتر یک حماقت بزرگ بوده و عملا پول خود را دور انداخته اید و حالا ما در این مقاله قصد داریم به بازسازی خانه بپردازیم و ببینیم اینکه کار را به دفاتر بازسازی خانه و  دکوراسیون داخلیبسپاریم کار درستی است

ادامه مطلب  

بازسازی خانه قدیمی قبل و بعد  

بازسازی خانه قدیمی قبل و بعد چیست
بیشتر مردم فکر می کنند بازسازی خانه کار بسیار هزینه بری می باشد و برای یک بازسازی خانه خوب باید حتما کار را به دفاتری که این کار هارا انجام میدهند سپرد و افرادی هم بر این باورند که دادن کار بازسازی خانه به این دفاتر یک حماقت بزرگ بوده و عملا پول خود را دور انداخته اید و حالا ما در این مقاله قصد داریم به بازسازی خانه بپردازیم و ببینیم اینکه کار را به دفاتر بازسازی خانه و  دکوراسیون داخلیبسپاریم کار درستی است

ادامه مطلب  

جزیره مهربانی کجاست ؟  

جزیره مهربانی کجاست ؟ آنجا جایی است که در زیر چرخ دنده غول پیکر و هولناک مناسبات چندین هزار ساله آدمیان ، خرد و نابود نشویم . در جزیره مهربانی، آزادی همچون آسمان گسترده است . مهر و شادی زنده و جاری است و آبادی و سازندگی در هر کوی و برزن هویدا است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ جشن با حضور فیلسوف حکیم ارد بزرگ - 15 بهمن ماه 1395باید بسوی جزیره مهربانی کوچید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ مطالبی دیگر :بزرگداشت جناب آقای جلال محمدی مقدم توسط بزرگترین فیلسوف جهانبزرگد

ادامه مطلب  

جزیره مهربانی کجاست ؟  

جزیره مهربانی کجاست ؟ آنجا جایی است که در زیر چرخ دنده غول پیکر و هولناک مناسبات چندین هزار ساله آدمیان ، خرد و نابود نشویم . در جزیره مهربانی، آزادی همچون آسمان گسترده است . مهر و شادی زنده و جاری است و آبادی و سازندگی در هر کوی و برزن هویدا است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ جشن با حضور فیلسوف حکیم ارد بزرگ - 15 بهمن ماه 1395باید بسوی جزیره مهربانی کوچید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ مطالبی دیگر :بزرگداشت جناب آقای جلال محمدی مقدم توسط بزرگترین فیلسوف جهانبزرگد

ادامه مطلب  

جزیره مهربانی کجاست ؟  

جزیره مهربانی کجاست ؟ آنجا جایی است که در زیر چرخ دنده غول پیکر و هولناک مناسبات چندین هزار ساله آدمیان ، خرد و نابود نشویم . در جزیره مهربانی، آزادی همچون آسمان گسترده است . مهر و شادی زنده و جاری است و آبادی و سازندگی در هر کوی و برزن هویدا است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ جشن با حضور فیلسوف حکیم ارد بزرگ - 15 بهمن ماه 1395باید بسوی جزیره مهربانی کوچید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ مطالبی دیگر :بزرگداشت جناب آقای جلال محمدی مقدم توسط بزرگترین فیلسوف جهانبزرگد

ادامه مطلب  

جزیره مهربانی کجاست ؟  

جزیره مهربانی کجاست ؟ آنجا جایی است که در زیر چرخ دنده غول پیکر و هولناک مناسبات چندین هزار ساله آدمیان ، خرد و نابود نشویم . در جزیره مهربانی، آزادی همچون آسمان گسترده است . مهر و شادی زنده و جاری است و آبادی و سازندگی در هر کوی و برزن هویدا است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ جشن با حضور فیلسوف حکیم ارد بزرگ - 15 بهمن ماه 1395باید بسوی جزیره مهربانی کوچید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ مطالبی دیگر :بزرگداشت جناب آقای جلال محمدی مقدم توسط بزرگترین فیلسوف جهانبزرگد

ادامه مطلب  

جزیره مهربانی کجاست ؟  

جزیره مهربانی کجاست ؟ آنجا جایی است که در زیر چرخ دنده غول پیکر و هولناک مناسبات چندین هزار ساله آدمیان ، خرد و نابود نشویم . در جزیره مهربانی، آزادی همچون آسمان گسترده است . مهر و شادی زنده و جاری است و آبادی و سازندگی در هر کوی و برزن هویدا است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ جشن با حضور فیلسوف حکیم ارد بزرگ - 15 بهمن ماه 1395باید بسوی جزیره مهربانی کوچید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ مطالبی دیگر :بزرگداشت جناب آقای جلال محمدی مقدم توسط بزرگترین فیلسوف جهانبزرگد

ادامه مطلب  

جزیره مهربانی کجاست ؟  

جزیره مهربانی کجاست ؟ آنجا جایی است که در زیر چرخ دنده غول پیکر و هولناک مناسبات چندین هزار ساله آدمیان ، خرد و نابود نشویم . در جزیره مهربانی، آزادی همچون آسمان گسترده است . مهر و شادی زنده و جاری است و آبادی و سازندگی در هر کوی و برزن هویدا است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ جشن با حضور فیلسوف حکیم ارد بزرگ - 15 بهمن ماه 1395باید بسوی جزیره مهربانی کوچید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ مطالبی دیگر :بزرگداشت جناب آقای جلال محمدی مقدم توسط بزرگترین فیلسوف جهانبزرگد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1